Stadgar

 

STADGAR FÖR TÖRE BÅTKLUBB
Antagna vid årsmötet 99-12-05 

Organisationsnummer: 898200-6721 
Firma: Töre Båtklubb 
Ordförande: Lars Ekerljung, Berggårdsvägen 7, 961 40 Boden
Kassör: Peter Sikström, Markvägen 14, 974 51 Luleå
Säte: Kalix kommun 
Registreringslän: Norrbotten
§ 1 Målsättning 
Klubbens målsättning är att befrämja båtsporten, tillvarata båtägarnas intressen och vid behov uppvakta myndigheterna i båtfrågor.
§ 2 Organisation 
Båtklubben består av betalande medlemmar. Årsmöte hålles sista kvartalet varje år. Kallelse till årsmötet sker genom personligt meddelande. Vid årsmötet äger varje betalande medlem en röst. Vid val har i händelse av lika röstetal ordförande utslagsrösten. 
§ 3 Medlemskap 
Medlemskap kan vinnas av varje båtintresserad person, som är villig att erlägga de av årsmötet fastställda års- och inträdesavgifterna. 
3.1 Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. 
3.2 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
3.3 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov. 
3.4 Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar klubbens anseende eller verksamhet, kan om årsmötet så beslutar, uteslutas ur klubben. Dessförinnan bör medlemmen beredas tillfälle att avgiva förklaring. 
§ 4 Styrelsen 
Styrelsen består av sju ledamöter jämte 2 suppleanter, vilka väljes enligt följande: ordföranden mandattid 2 år, väljes udda årtal, vice ordföranden mandattid 2 år, väljes jämt årtal, sekreterare mandattid 2 år, väljes udda årtal kassör mandattid 2 år, väljes jämt årtal, två ledamöter mandattid 2 år, väljes udda årtal, en ledamot mandattid 2 år, väljes jämt årtal, en suppleant mandattid 2 år, väljes udda årtal samt en suppleant mandattid 2 år, väljes jämt årtal Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Räkenskaperna föres från den 1 oktober till och med den 30 september. Kassören överlämnar samtliga handlingar till revisorerna före den 15 oktober.
§ 5 Medlemsavgifter 
Medlems-, inträdes- och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och skall vara betalda senast 2 månader efter avisering. 
§ 6 Firmateckning 
Båtklubben tecknas av ordföranden och kassören, två i förening. Dessutom äger ordföranden och kassören enligt 6 kap 12 § föreningslagen rätt att teckna båtklubben var för sig beträffande löpande förvaltningsåtgärder samt uttag från klubbens konton. 
§ 7 Motioner 
Motioner till årsmötet skall vara inkomna till klubbstyrelsen före verksamhetsårets utgång. 
§ 8 Årsmötet 
Vid årsmötet skall förekomma - val av ordförande och sekreterare för årsmötet - val av två protokolljusterare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll - föredragning av verksamhetsberättelsen och godkännande av denna - föredragning av revisorernas berättelse - beslut ifråga om ansvarsfrihet - val av ledamöter enligt § 4 - val av två revisorer för en tid av ett år - val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år - fastställande av års- och inträdesavgifter - tillsättande av valberedning - behandling av inkomna motioner .
§ 9 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande möten, varav åtminstone ett årsmöte. 
§ 10 Klubbens upplösning 
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte efter det att medlemmarna genom kallelse på ovan angivet sätt blivit underrättade om att sådant förslag föreligger. För sådant beslut fordras, att minst 4/5 av de närvarande är eniga om beslutet, samt att detta beslut bifalles vid två på varandra följande årsmöten. I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar användas till något ändamål som av sammanträdet beslutas.